Polovi na kompasu

Naučite kako reći strane svijeta na kompasu na estonskom.

põhisjever
kirresjeveroistok
idaistok
kagujugoistok
lõunajug
edeljugozapad
lääszapad
loesjeverozapad

Druge korisne riječi

kaartkarta
kompasskompas
kompassi lugemačitati kompas