Brojevi

Naučite kako reći brojeve na engleskom.

Glavni brojevi

zero nula (u govoru i za temperaturu)
nil nula (koristi se u razgovoru o sportskim rezultatima)
nought ništica (znamenka 0)
"O" O (izgovara se kao i englesko slovo "O"; korišteno u razgovoru, osobito u telefonskim brojevima)
one jedan
two dva
three tri
four četiri
five pet
six šest
seven sedam
eight osam
nine devet
ten deset
eleven jedanaest
twelve dvanaest
thirteen trinaest
fourteen četrnaest
fifteen petnaest
sixteen šesnaest
seventeen sedamnaest
eighteen osamnaest
nineteen devetnaest
twenty dvadeset
twenty-one dvadeset-jedan
twenty-two dvadeset-dva
twenty-three dvadeset-tri
thirty trideset
forty četrdeset
fifty pedeset
sixty šezdeset
seventy sedamdeset
eighty osamdeset
ninety devedeset
one hundred, a hundred sto
one hundred and one, a hundred and one sto jedan
two hundred dvjesto
three hundred tristo
one thousand, a thousand tisuću
two thousand dvije tisuće
three thousand tri tisuće
one million, a million milijun
one billion, a billion milijarda

Repeticija

once jednom
twice dvaput
three times tri puta
four times četiri puta
five times pet puta

Redni brojevi

first prvi
second drugi
third treći
fourth četvrti
fifth peti
sixth šesti
seventh sedmi
eighth osmi
ninth deveti
tenth deseti
eleventh jedanaesti
twelfth dvanaesti
thirteenth trinaesti
fourteenth četrnaesti
fifteenth petnaesti
sixteenth šesnaesti
seventeenth sedamnaesti
eighteenth osamnaesti
nineteenth devetnaesti
twentieth dvadeseti
twenty-first dvadeset-prvi
twenty-second dvadeset-drugi
twenty-third dvadeset-treći
thirtieth trideseti
fortieth četrdeseti
fiftieth pedeseti
sixtieth šezdeseti
seventieth sedamdeseti
eightieth osamdeseti
ninetieth devedeseti
hundredth stoti

Druge korisne riječi

about ili approximately oko
over ili more than više od
under ili less than manje od

Primjeri

36 36
54 54
89 89
106 106
123 123
678 678
3,294 3.294
9,755 9.755
2,608,411 2.608.411
0.5 0,5
4.93 4,93
87.04 87,04
sound

Zvuk je dostupan za kompletan engleski vokabular na ovoj stranici — jednostavno kliknite na bilo koju riječ da biste ga čuli.

Mobilna aplikacija

Naša nagrađena aplikacija priručnika engleskih fraza za Android uređaj sadržava više od 6000 korisnih fraza i riječi sa zvukom.

Get it on Google Play