Hotel i smještaj

Ovi izrazi se mogu pokazati korisnima pri odabiru smještaja.

can you recommend any good …? možete li preporučiti neke dobre …?
hotels hotele
B&Bs; (skraćeno od bed and breakfasts) B&B;
self-catering apartments apartmane sa samoposlugom
youth hostels hostele
campsites kampove
how many stars does it have? koliko zvjezdica ima?
I'd like to stay in the city centre želim ostati u centru grada
how much do you want to pay? koliko želite platiti?
how far is it from the …? koliko je udaljeno od …?
city centre centra grada
airport aerodroma
railway station željezničke stanice
sound

Zvuk je dostupan za sve engleske fraze na ovoj stranici — jednostavno kliknite na bilo koju frazu da biste ga čuli.

Mobilna aplikacija

Naša nagrađena aplikacija priručnika engleskih fraza za Android uređaj sadržava više od 6000 korisnih fraza i riječi sa zvukom.

Get it on Google Play