Polovi na kompasu

Naučite kako reći strane svijeta na kompasu na danskom.

nordsjever
nordøstsjeveroistok
østistok
sydøstjugoistok
sydjug
sydvestjugozapad
vestvesta
nordvestsjeverozapad